Featured Post

UPANISHADS AND GREEK THINKERS ON 'ELEMENTS'

From the very dawn of the comparative studies in the philosophy area, scholars have noted close parallelism between Indian and Greek philos...

Monday, December 2, 2013

Book Review - 5: Indo-Aryan Origin and Other Vedic Issues

ബിസി 1500 കൊല്ലത്തിനോടടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുകൂടി ആര്യന്മാർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കയറിവന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി, അവർ ഋ‌ഗ്‌വേദം രചിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡി‌സ്‌പുട്ടബിൾ ആയ കാര്യങ്ങളെ സാമാന്യമായി ‘ആര്യൻ അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തം’ എന്നു വിളിക്കാം. ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എഡി 1800കളിലാണ്. Racial തിയറികളാൽ യൂറോപ്പ് സമ്പന്നമായിരുന്ന കാലം. ആദ്യകാലത്തു നല്ല നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ഹാരപ്പാ - മോഹൻജൊദാരോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വളരെ ഉന്നതവും തദ്ദേശീയവുമായ പൗരാണികസംസ്കാരം (Around 2800 BC) നില നിന്നിരുന്നു, ആ സംസ്കാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോ/ആദിമ ഹിന്ദു എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് എന്നു അറിഞ്ഞതിൽപിന്നെ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ സിദ്ധാന്തം പുറകോട്ടാണ്. വേറേയും കാരണങ്ങൾ പറയാം. ഹാരപ്പൻ - മോഹൻജൊദാരോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കോമ്പ്ലക്സുകളിൽ നിന്നു ഉൽഘനനം വഴി ലഭിച്ച തെളിവുകൾ ആര്യൻ അധിനിവേശത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. (അധിനിവേശം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ആർക്കിയോളജി പഠനത്താൽ കണ്ടെത്താൻ ആകും). 4500 ബിസി – 500 ബിസി കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു സാംസ്കാരത്തിൽ കലർപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡാറ്റകൾ പരാജയപ്പെട്ടു (റഫറൻസ് താഴെ). സരസ്വതി (ഇന്നത്തെ 'Ghaggar–Hakra' River) നദീതടത്തിൽ നടന്ന ഉൽഘനനങ്ങൾ ഹാരപ്പ – മോഹൻജൊദാരോ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളതിനെക്കാൾ പൗരാണിക ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളെ (ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭൂമികയ്ക്കുള്ളിൽ Kalibangan, Lothal, Surkotada, Dholavira, etc) വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. (ചിത്രം നോക്കുക) സരസ്വതി നദി എന്നത് ഇന്നു ഒരു മിത്തിക്കൽ നദി അല്ല.


ആര്യൻ‌ ഇൻവേഷൻ/ഇമിഗ്രേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന പത്ത് ആർട്ടിക്കിളുകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഗ്രീക്ക് പണ്ഢിതനായ നിക്കോളാസ് കസനാസിന്റെ “Indo Aryan Origin and other Vedic issues”. ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ/മൈഗ്രേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളുടെ പിൻബലത്താൽ നിരാകരിക്കുന്നതാണ് 10 ആർട്ടിക്കുകളും. ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

Nicholas Kazanas is a well known Linguistic and Greek Indologist. In this book author checks whether Aryans are Indigenous people of India or immigrated to India via North-West, around 1500 BC, from an ancestral homeland. After consulting various data, author shows that Aryans were indigenous people at least from 4500 BC. This book is a collection of his 10 essays, written time to time. (Click on the below Titles to get PDF version of Article)

4) Rgvedic 'Pur'.
5) 'Samudra' in Rgveda.
10) The 'Mainstream model'.

All articles are interesting and convincing. I am quoting some excerpts from book related to Archaeology, Linguistics and Genetics. It will be helpful to expose the mal-agendas of certain 'Neo Indo-Europeans' (i.e, Indian by blood, European by thought)

LINGUISTIC:

ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റിങ്ങ് നിർണയത്തിനു ഭാഷാ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നും, വിവിധ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനാണ്ലി ങ്വിസ്റ്റിക്സ് കൂടുതൽ ഉതകുകയെന്നു കസനാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Author says, 'linguistic data are useful in establishing relations with other members of the language family, but not in establishing the dates of scriptures. Linguistic phenomena would have been more significant only if there had been attested in the region at least one non-IE language of equal antiquty as vedic. But to start with the assumption that, vedic was an intruder when no other language of equal age was attested, was wrong method of defective scholarship. Chronologies are usually established by written records; in the absense of which we turn to archaeological finds and similar datable evidence"

അല്പം മാത്രം വ്യത്യസ്തയുള്ള ഒരേ ലിങ്വിസ്റ്റിക് ഡാറ്റകൾ എങ്ങിനെ വിവിധ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഹോംലാൻഡിനെ പിന്താങ്ങുന്നു എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

"The unreliability of linguistic data and theories based thereon can be amply demonstrated by the very case we are investigating.The same philological data with minor variations and differences in emphasis have been examined and interpreted differently by different scholars who reach thereby different conclusions.Thus T. Burrow (1973:9ff) on purely philological considerations takes central Europe as the urheimat and the date of the dispersal from the middle to late 3rd millennium. Gamkrelidze and Ivanov (1985,1990,1995) posit as the PIE (Proto IE) urheimat the region south of Caucasus and the date of the dispersial or migrations in the early 3rd millennium. From the same data S. S. Misra derives dates ranging in the 5th and 6th millennium and prefers N-W India (1992). I. Diakonov favours the Balkans (1985) and G. Owens takes Minoan to be the first IE language, the Greeks indigenous and the Aegean the cradle of PIE culture (1999)"

(ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ, (1992/1995/1985) റഫറൻസ് ബുക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റഫറൻസ് ബുക്കുകളുടെ പേരുകൾ പിഡിഎഫ് ലിങ്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്)

ഭാഷാശാസ്ത്രം വിവിധ ഹോം ലാൻഡ് തിയറികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നതിനാലും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും, ഹോം ലാൻഡ് നിർണയത്തിൽ ലിങ്വിസ്റ്റിക്കിനു കാര്യമായ റോൾ ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"Indo-Aryan issue is no more a linguistic one, rather it include the question of dispersion/movement of various different indo europian branches and their material culture. Philology have little competence in this field; even historical linguistic would be trespassing since it deals with the changes in language in relative not absolute chronology- actual dates being derived from other sources. This is the field of history and pre historic times of Archaeology and related disciplines.... Linguistics should not tell historians, achaeologists et all, what to do or how to do it, just because the latter's finds are at varience with linguisic wishes"

ARCHAEOLOGY:

സിന്ധുനദീതടത്തിൽ ഉത്‌ഖനനം നടത്തിയ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ.

From Edwin Bryant's "The quest for the origins of Vedic culture".“J. M. Kenoyer, specialist in the archaeology of the Indus Valley, writes: "[T]here is no archaeological or biological evidence for invasions or mass migrations into the Indus Valley between the end of the Harappan phase, about 1900 BC and the beginning of the Early Historic Period around 600 BC" (1998:174). Shaffer and Lichtenstein confirm this emphasizing the continuity of the indigenous culture (1999)"

1900 ബിസി - 600 ബിസി കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു ഒരു കുടിയേറ്റവും നടന്നിട്ടില്ലെന്നു ചുരുക്കം. ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകളെ തള്ളിക്കളയാൻ ഭാഷാശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി.

Jeffrey Shaffer, Another archaeologist of Indus valley, points the unimportance of Linguistic 'evidence', "The Indo-Áryan invasion(s) as an academic concept in 18th- and 19th-century Europe reflected the cultural milieu of that period. Linguistic data were used to validate the concept that in turn was used to interpret archaeological and anthropological data. What was theory became unquestioned fact that was used to interpret and organise subsequent data. It is time to end the linguistic tyranny...”

ആര്യൻ ഇമിഗ്രേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്താങ്ങുന്നവരിൽ പ്രധാനിയായ മൈക്കൽ വിറ്റ്സൽ ആർക്കിയോളജി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു.

Witzel says " "So far archaeology and palaeontology, based on multi-variate analysis of skeletal features, have not found a new wave of immigration into the subcontinent after 4500 BCE (a separation between the Neolithic and Chalcolithic populations of Mehrgarh), and up to 800 BCE" (2001: 9:

ആര്യൻ അധിനിവേശത്തെ/കുടിയേറ്റത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തെളിവ് ഇന്നു കിട്ടും നാലെ കിട്ടും എന്നു പല ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒരു സാമ്പിൾ,

Thomas Burrow, a well known linguist. "The Aryan invasion of India is recorded in no written document, and it cannot yet be traced archaeologically, but it is nevertheless firmly established as a historical fact on the basis of comparative philology" (1975:21)"

ഇപ്പോൾ കൊല്ലം പത്തുമുപ്പത് കഴിഞ്ഞുപോയി. തെളിവ് ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പലരും നെറ്റി ചുളിച്ചുതുടങ്ങി. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ തീർപ്പുകൾക്കു എത്രത്തോളം ചരിത്രപ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനാകും???

Edmund Leach also dismissed linguistics and the AIT: "Because of their commitment to a unilateral segmentary history of language development that needed to be mapped

onto the ground, the philologists took it for granted that proto-Indo-Iranian was a language that had originated outside India or Iran From this we derived the myth of the Aryan invasions." Leach went further: "Indo-European scholars should have scrapped all their historical reconstructions and started again from scratch. But this is not what happened. Vested interests and academic posts were involved" (Leach 1990; Kazanas 2001a: §19).

ചുരുക്കത്തിൽ ആർക്കിയോളജി വിഭാഗം അധിനിവേശത്തേയോ കുടിയേറ്റത്തെയോ തള്ളിക്കളയുന്നു.

GENETICS:

No flow of genetic traits occurred from Bactria into Saptasindhu around c 1800:

"Parpola’s suggestion of movement of Proto-R˜gVedic Aryan speakers into the Indus Valley by 1800 is not supported by our data. Gene flow from Bactria occurs much later and does not impact Indus Valley gene pools until the dawn of the Christian Era" (Hemphill and Christensen 1994). K. Elst, who quotes this passage, explains that the later flow is apparently that of the Shaka and Kushana invasions (1999:232; also Bryant, 231).

K. Kennedy (in Erdosy:1995) concurs with this view: "There is no evidence of demographic disruptions in the northwestern sector of the [Indian] subcontinent during and immediately after the decline of the Harappan culture" (again in Elst, 233; also Bryant, 231). 

(Whatever shown as (bryant: 1999:171) means Edwin Bryants book published in 1999 and page number 171. This references are available in book and PDF)

A good account of how genetics disproves AIT is shown here => http://goo.gl/eYVjJ

അടിക്കുറിപ്പ്: ഞാൻ എഴുതിയ ഈ കുറിപ്പ് ആരോ ‘ഫ്രീതിങ്കർ’ ഗ്രൂപ്പിൽ കമന്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, (അവസാനത്തെ ലിങ്കിൽ),'ഇതിൽ 2006 വരെയുള്ള ജെനറ്റിക്‌സ് പഠനങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ജെനറ്റിക്സ് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ പൂർണമായും അനുകൂലിച്ചു, ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ എന്നത് ശരിയാണ്' എന്നൊക്കെയുള്ള സാദാ കമന്റുകൾ കണ്ടു. അത്തരം കമന്റുകളോടുള്ള സഹതപിച്ചുകൊണ്ട് 2006നു ശേഷമുള്ള കുറച്ചു ലിങ്കുകൾ കൂടി നൽകുന്നു (ഗൂഗിൾ സേർച്ച്=> http://goo.gl/Ga1Fwk ). രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ‘Aryan invasion theory and genetics’ എന്നു സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ലിങ്കുകളും ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതായിരുന്നു.

Wednesday, November 27, 2013

Book Review 4 : The Lost River, On the trail of Saraswati


Is Saraswati River, prominent in Rigveda, a mythical river?

Yes, as per 19th century Indologists. But, NO, since from Archaeology disproved Aryan Invasion/Migration to India from outside, by 1970s. Michel Danino's work is rich with stuffs, to substantiate the existence of Rigvedic Saraswati, now known as, Ghaggar-Hakra river. Author brings the picture, how the change in course of rivers can bring natural calamities, and destruction of advanced civilizations. Danino portraits, when Sutlaj, once one of the tributary of Saraswati, changed its flow route westwards (because of tectonic movements), how it creates continuous flood in Indus river (Sindhu river), and dehydration & gradual death to Saraswati river, destroying both Indus and Saraswati civilizations and forced the inhabitants of latter, to switch to Gangetic plains, thus resuming the Hindu Tradition.


Danino renames ‘Indus Civilization’ to ‘Indus - Saraswati Civilization" because major percent of the Indus archaeological Sites and newly detecting ones (including Dholavira, Kalibangan and Lothal) are along the Shores of Saraswati, rather than in Indus Valley.

Author's Conclusion:-

* Reason for the Dehydration and disappearance of Saraswati River is the change in the course of Sutlej and Yamuna, due to tectonic movements, both of which were tributaries of Saraswati, in ancient times. Author provides the opinion of many geologists and methods of various scientific tests, in this part.

* Reason for collapsing Indus Valley Civilization (Harappa – Mohenjodaro) is the continuous FLOOD emerged, when Sutlej River changed its flow route from Saraswati to Indus (due to tectonic movements). Geologists located the locus, at where Sutlej joined Saraswati River and found out a wide bed (in kilometres) there, which clearly indicates that two rivers had joined in this area, in Ancient times.

* There was no destruction happened for Indus valley civilization. But they just changed their culture to Ganges Valley. Author evaluates the structure of building construction techniques and practicing of rituals at both location (Indus and Ganges Valley) and found many similarities between them.

Other major topics of this book:-

1. Building construction similarities, between Indus - Saraswati and Gangetic Civilizations.
2. Detailed maps of NW india's Paleo-channels, before and after Sutlej changes course.
3. Examination of Mohenjodaro - Harappan seals.
4. Covers Archaeological sites on the banks of Saraswati River. I.e. Dholavira, Kalibangan, Lothal., etc.
5. Disproves, so called, 'Aryan invasion/Migration Theory'.

ഈ ബുക്കിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷ ഡിസി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുഇവിടെ ക്ലിക്കുക . Speech of Danino on this Subject here

Sunday, November 24, 2013

ശ്രീബുദ്ധനും വേദങ്ങളും


ബുദ്ധൻ എന്തുകൊണ്ട് വേദങ്ങളുടെ (ഋഗ്, യജുർ, സാമ, അഥർവ) പ്രാമാണികതയെ എതിർത്തു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരിടത്തു സംവദിച്ചതിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം

സംശയം: വേദങ്ങൾ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയാണ് (അപൗരുഷേയം അല്ല) എന്നതിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണോ ശ്രീബുദ്ധൻ വേദങ്ങളെ എതിർത്തത്?

ഉത്തരം: അല്ല. മറിച്ച്, ശ്രീബുദ്ധൻ വേദങ്ങൾ, അവയുടെ ശുദ്ധരൂപത്തിൽ, അപൗരുഷേയങ്ങളല്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

"The Buddhists have been equally deceived with Brahmins, in the estimate they have formed of the character of the Rishis. The power attributed to these revered sages by Buddhists is scarcely inferior to that of the Arhats, which we shall have to notice at greater length by and bye. By Sinhalese authors, they are represented as being possessed of superhuman attributes. In seeking to obtain Nirvana, it is great advantage of having been a Rishi in a former birth.................. But Buddha denied that the Brahmans were then in the possession of the real Veda. He said that it was given in the time of Kasyapa (a former supreme Buddha) to certain Rishis, who, by the practise of severe austerities, had acquired the power of seeing Divine Bliss. They were Attako, Vamako, Vamadevo, Wessamitto, Yamataggi, Angiraso, Bharaddwajo, Wasetto, Kassapo and Bhagu. The Vedas that were revealed to these Rishis were subsequently altered by Brahmans, so that they are now made to defend the sacrifice of animals, and to oppose the doctrine of Buddha. It is on account of this departure from the truth, that Buddha refused to pay them any respect"

Reference: 'The Sacred books of Buddhists compared with history and modern science’ by ‘Robert Spence Hardy', Page 30-31. (Major contents are from original sources like 'Mahavagga', 'Suttanipata', etc)

മുകളിൽ ക്വോട്ട് ചെയ്തതിലെ ചില വരികൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം.

"He said that it was given in the time of Kasyapa (a former supreme Buddha) to certain Rishis, who, by the practise of severe austerities, had acquired the power of seeing Divine Bliss. They were Attako, Vamako, Vamadevo, Wessamitto, Yamataggi, Angiraso, Bharaddwajo, Wasetto, Kassapo and Bhagu"


"Acquired the power of seeing Divine Bliss" എന്നത് വ്യക്തമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ബുദ്ധൻ വേദങ്ങൾ അപൗരുഷേയമാണെന്ന വാദത്തെ എതിർത്തിട്ടില്ല, മറിച്ചു അംഗീകരിക്കുകയാണ്, എന്നുതന്നെയാണ്.

സംശയം: പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ എതിർത്തു?

ഉത്തരം: വേദങ്ങൾ അവയുടെ ശുദ്ധാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിച്ചു, ഈ വ്യതിചലനം മൃഗബലി പോലുള്ളവ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലസിദ്ധിയെ സാധൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നീ വാദങ്ങളാലാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ വേദങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വേദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതും എതിർപ്പിനു കാരണമായി.

സംശയം: വേദങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്ന ശ്രീബുദ്ധൻ പരലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം: ശ്രീബുദ്ധൻ പരലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"Buddha following the Brahmanical theory, presents hell for wicked and rebirth for the imperfect. A heaven is also recognised. ''On the dissolution on the body after death, the well doer is reborn in some happy state in heaven" (1). Sometimes heaven and hell are looked upon as temporary states before rebirth happens"(2)

1. Maha Parinibbana Sutra. i, 24. (Cited from ‘Indian Philosophy’)
2. Indian Philosophy, S Radhakrishnan, Volume 1, page 374-5

അടിക്കുറിപ്പ്: ബുദ്ധിസത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഗ്രന്ഥം പോൾ കാരസിന്റെ 'ഗോസ്‌പൽ ഓഫ് ബുദ്ധ' എന്ന പുസ്തകമാണ്. ഫ്രീയായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Saturday, November 23, 2013

Book Review - 3 : An Advanced History of India & History of Ancient India


1) ‘An Advanced History of India’ By Ramesh Chandra Majumdar

Author is known as the Dean of Indian History. Most acclaimed work is ‘History and Culture ofIndian People’, published as a series, having 11 volumes. Majumdar set aside 25 years for this landmark work.

An advancedHistory of India’ is a condensed version of his various history write ups. This book covers almost all about Indian History from Prehistoric period to Bangladesh War. Well researched subject. As there are 1150 pages, direct references are not added, which if included might consume another, minimum, 200 pages. Those who want references can buy ‘History and culture of Indian People series’. This book has an excellent Bibliography.

2) ‘History of Ancient India’ By Ramashankar Tripathi

This book is fully based on Epigraphic and Literary evidence. Puranic evidences are altogether omitted. Other information sources includes Greek historian’s works, Literary works of Chineese travellers., Tibetan and Sri Lankan chronicles, etc.

Covers Indian History from Pre Historic times to 1200 AD. One of the most sold book on India's Ancient History. elaborate account details are available on Alexanders campaign and his retreat.

Friday, November 22, 2013

Book Review - 2 : ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി / Indian Philosophy (2 Volumes)

I think, this isamong the best books I read, so far. Magnum opus of Sri. Sarveppalli Radhakrishnan, a statesman and philosopher. In Plato's terms, a 'Philosopher King'. In this two volumes, first published in 1921, Radhakrishnan with his in-depth scriptural knowledge and insight consult, explain and criticise the Philosophical concepts from Rgvedic-Upanishadic times to Buddhist-Jainist schools (in Volume 1, 607 pages), Nyaya-Vedanta to Saiva-Sakta (in Volume 2, 727 pages).

Obviously S.Radhakrishnan takes his stand in Advaita Vedanta and examines the pros and cons of all philosophical systems of India. His inclination to Advaita of Sankara and Sunyavada of Nagarjuna is indeed evident and he invests strenuous effort to save Sunyavada falling from Pessimism and many of his contentions toward that end are indeed convincing.

Radhakrishnan explain in much length about Nyaya system (Gautama), particularly its 'Sources of knowledge' and explains psychological sides of Perception. He considers Nyaya (Logic) system as a much valued one, rooted in rationality in many ways, though not fully, and shows that all other philosophical systems contain components of Nyaya, in much or less account. While noting the Cosmos, Vaisesikas (Kanada) presents, author argues Plurality cannot be the nature of ultimate Reality and in order to reach in a more plausible picture of Ultimate reality, we need to harmonize the different elements, rather than making it complex.

Samkhya (Kapila), the oldest philosophical school of india, is examined with much importance after Advaita Vedanta and Nyaya. Author seems to be impressed, as there are certain parallels between Samkhya and Vedanta, and feels that oldest form of Samkhya can be a theistic one and later, due to Buddhist influence, turned to atheistic mood. Critic portion says, association of Purusha with unconscious Prakruti is not intelligible and viewing both as 'one' is better. Radhakrishnan says, the god concept of Yoga (Patanjali) as a deistic and it is not fitting properly with the rest parts of system.

In Purva Mimamsa (Jaimini) section, Kumarila and Prabhakara schools are evaluated. Author explains both school’s views of Cognition and Self, and considers Kumarila as a 'Champion of Hinduism' and his texts "Slokavarttika' and 'Tantravarttika' as major works in Indian philosophical tradition. A detailed account of the 'sources of knowledge' is another good feature.

Radhakrishnan set aside 275 pages for Vedanta portion, in which almost 200 pages goes to Sankara's Advaita Vedanta and rest to Ramanuja's School. Author portrays the inadequacy of our knowledge about empirical world, shows the relative character & existence of objective world. Relinquishment of Subject - Object classification is ardently argued and unity, even not harmony, of both is advocated. Similarities and differences, Sankara share with certain western philosophers like Kant, Bradley and Bergson is also examined.

Author observes that Advaita Vedanta of Sankara lacks religiosity, as common people cannot have adequate knowledge to conceive the notion of ‘indescribable’ Brahman, and points the importance of Ramanuja’s Visistadvaita, which effectively places Personal God concept in par with Brahman of Advaita and invokes Bhakti, for the worshipper, to unite with god; Ramanuja reckons Karma and Jnana margas are connected to Bhakti.

A lucid account of the philosophies of Saiva Siddhanta, Sakta / Tantra, Madhvacharya, Nimbarka and Vallabha gives the finishing touch to book.

It took 3 - 4 months to finish these two valuable volumes and I am sure, this can stand as the substratum to my future readings in Indian philosophy.